Norformación

Cursos

ADGN049PO Fiscalidade na PEME

ADGN049PO Fiscalidade na PEME
Modalidade

Teleformación

Destinatarios

Desempregados/as + Ocupados/as

Plan

Plan Ocupados

Sector

Finanzas e seguros

Centro
Localidade
Comezo

2/09/2024

Fin

25/09/2024

Data límite de inscrición

30/08/2024

Duración

45 horas

Horario
Prezo

Gratuito

Requisitos de acceso

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Obxectivos do curso

Adquirir coñecementos dos diferentes tributos do sistema tributario español, incidindo especialmente naqueles aspectos que afectan as PEMES.

Contidos

1. INTRODUCIÓN Á FISCALIDADE E AO DEREITO TRIBUTARIO.
   1.1. Conceptos básicos.
   1.2. Tributos e as súas clases.
   1.3. O feito impoñible.
   1.4. O pagamento.
   1.5. Exención e non suxeición.
   1.6. Obrigados tributarios.
   1.7. O domicilio fiscal.
   1.8. A base impoñible.
   1.9. A base liquidable.
   1.10. O tipo de gravame.
   1.11. A cota tributaria.
   1.12. O pago da débeda tributaria.
   1.13. Lexislación básica.
2. A FISCALIDADE DAS PEMES NA SÚA FASE DE CREACIÓN.
   2.1. Imposto sobre Actividades Económicas.
   2.2. Definición do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE).
   2.3. O feito impoñible.
   2.4. Actividades non suxeitas.
   2.5. Exencións.
   2.6. Cota tributaria.
   2.7. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
   2.8. Definición do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (ITP e AJD).
   2.9. Transmisións Patrimoniais Onerosas.
   2.10. Operacións societarias.
   2.11. Actos Xurídicos Documentados.
3. RÉXIMES DE DETERMINACIÓN DOS RENDEMENTOS EMPRESARIAIS E PROFESIONAIS.
   3.1. Réximes de determinación para as persoas físicas.
   3.2. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).
   3.3. Rendementos de Actividades Económicas no IRPF.
   3.4. Estimación directa normal.
   3.5. Estimación directa simplificada.
   3.6. Réxime de estimación obxectiva.
   3.7. Réximes de determinación para as persoas xurídicas.
   3.8. Estrutura do imposto: natureza e ámbito de aplicación.
   3.9. O feito impoñible: presunción de onerosidad.
   3.10. O suxeito pasivo.
   3.11. O domicilio fiscal.
   3.12. A base impoñible.
   3.13. Esquema liquidatorio do Imposto de Sociedades e do Gasto por Imposto sobre o Beneficio.
   3.14. A amortización.
   3.15. Provisións.
   3.16. Gastos deducibles.
   3.17. Gastos non deducibles.
4. O IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO.
   4.1. Réxime xeral.
   4.2. Definición do IVE.
   4.3. Análise do funcionamento do IVE.
   4.4. Ámbito de aplicación.
   4.5. O feito impoñible.
   4.6. O suxeito pasivo.
   4.7. Pagamento do IVE.
   4.8. A base impoñible.
   4.9. O tipo de gravame.
   4.10. Réximes especiais.
   4.11. O réxime simplificado.
   4.12. Recarga de equivalencia.
5. O IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E SOBRE SUCESIÓNS E DOAZÓNS.
   5.1. O Imposto sobre Patrimonio.
   5.2. Feito impoñible.
   5.3. Suxeito pasivo.
   5.4. Base impoñible.
   5.5. Base liquidable.
   5.6. Pagamento do imposto.
   5.7. Cota íntegra.
   5.8. Exencións.
   5.9. O Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
   5.10. Feito impoñible.
   5.11. Suxeito pasivo.
   5.12. Base impoñible.
   5.13. A base liquidable e reducións.

Persoas destinatarias

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Certificado que obterei

Título homologado polo Ministerio de Traballo e Economía Social.

Financiado por:

Contacta con nós

norformacion@norformacion.com

(+34) 986 336 850

Se es un usuario rexistrado, debes iniciar sesión para encher os teus datos personais de forma automática.

Recorda que podes inscribirte nunha ou varias accións formativas.

Skip to content